Darbo tvarka

RENALDO STALIORAIČIO I.Į                                            T V I R T I N U:

R.Juknevičiaus 32  Marijampolė                                          Savininkas

Įmonės kodas 300024157                                          Renaldas Stalioraitis

DARBO  TVARKOS  TAISYKLĖS

2024 m

 I. STRUKTŪRA IR VEIKLOS  FORMOS

  1. B kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojų rengimo įmonė veikia kaip savarankiška

mokymo įstaiga.

  1. B kategorijos transporto priemonių vairuotojų rengimo įmonė gali rinktis vakarinę, mišrią ar

kitas mokymo formas.

II. UŽDAVINIAI IR TIKSLAI

3. Suteikti besimokantiems būtiną kiekį žinių, reikalingų saugiai vairuoti B kategorijos kelių
transporto priemones.
3.1. Suteikti žinių apie vairuotojo pareigas, jo budrumo ir dėmesio kitiems eismo dalyviams svarbą, psichofiziologinės būsenos (dėl alkoholio, narkotikų ir medikamentų poveikio, ligos, nuovargio, buities ir darbo sąlygų, emocijų) įtaką reakcijai ir dėmesiui, situacijos suvokimui, vertinimui ir optimalių sprendimų priėmimui.
3.2. Mokyti vairuoti saugiai ir ekonomiškai, mažinant
degalų sunaudojimą ir išmetamų teršalų kiekį.
3.3 Ugdyti asmens – vairuotojo atsakomybės jausmą ne tik eismo dalyviams, bet ir apskritai
visiems visuomenės nariams.
3.4. Mokyti atkreipti dėmesį į specifinius rizikos veiksnius, susijusius su kitų eismo dalyvių menka patirtimi ir labiausiai pažeidžiamais eismo dalyviais: vaikais, pėsčiaisiais, dviratininkais ir neįgaliaisiais.
3.5 Mokyti įvertinti eismo įvykių priežastis, vairavimo rizikos veiksnius, susijusius su meteorologinėmis sąlygomis, kelių tipais ir jų danga, paros laiku; saugų atstumą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės, sustojimo ir stabdymo kelią, išsilaikymą jame, esant įvairioms meteorologinėms ir kelio sąlygoms, atsižvelgiant į vežamo krovinio ypatybes.

III. KLAUSYTOJAI, JŲ PRIĖMIMO TVARKA.


4. Asmuo, norintis  mokytis, pateikia tokius dokumentus:

4.1.  Nustatytos formos medicininės komisijos pažymą, išduotą pagal gyvenamąją vietą.

4.2   Asmens dokumentą.

4.3   Praėjus trims dienoms nuo  užsiėmimų pradžios,  besimokantysis sumoka už mokslą,  pradinį  įnašą, likusią pinigų dalį iki mokslo pabaigos. Pagal mokymo sutartį.

4.3 Sumokėta už mokslą pinigų suma negali būti didinama įmonės iniciatyva kol  nebus  užbaigtas mokymo kursas.

4.4  Besimokančiajam, neišlaikiusiam B kategorijos kelių  transporto priemonių pirminio vairuotojų rengimo kurso mokyklinių egzaminų, pašalintam iš užsiėmimų įmonės vadovo įsakymu už grubius drausmės pažeidimus, užsiėmimų praleidinėjimą be pateisinamos priežasties, įmokėti pinigai     negrąžinami. Kai  besimokančiajam būtina nutraukti mokymo kursą dėl objektyvių priežasčių, pinigai grąžinami, atskaičius jų dalį už prasimokytą laikotarpį.  (Tarpusavio susitarimu  tęsti  pradėtą mokslą jis gali vėliau.)

IV. ATSAKOMYBĖ
5 Besimokantieji privalo laikytis vidaus tvarkos taisyklių.

5.1. Užsiėmimų metu vygdyti dėstytojų ir vairavimo instruktorių nurodymus.
5.2. Gerai įsisavinti užsiėmimų metu dėstomą medžiagą
5.3. Apie neatvykimą į užsiėmimus dėl pateisinamos priežasties, pranešti dėstytojui arba vairavimo instruktoriui.
5.4. Už nuostolius, padarytus transporto priemonių vairuotojų rengimo įmonei dėl besimokančiojo kaltės, atlygina kaltininkas pagal jam pateiktą sąskaitą.
5.5. Transporto priemonių vairuotojų rengimo įmonės savininkas atsako už visą įmonės veiklą ir jos rezultatus.
5.6. Dėstytojams ir vairavimo instruktoriams, pažeidusiems darbo drausmę, Lietuvos Respublikos nustatyta tvarka gali būti skiriamos drausminės nuobaudos.